Textos legals
Textos legals

Textos Legals

Protecció de dades i política de privacitat


En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016, conegut com reglament General de Protecció de dades (RGPD o GDPR); la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades Caràcter Personal; el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, els informem que la Política de Protecció de dades i Política de privacitat de la nostra empresa, en el que fa referència al tractament de les seves dades personals, és la següent:


Responsable del tractament  de les dades personals:


El responsable del tractament de les dades personals és la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o altre organisme que, sol o juntament amb d’altres, determini els mitjans i finalitats del tractament.


En aquest cas, les dades del responsable del tractament són els següents:


Identitat: Salvador Jordà Vidal


CIF: 40431020X


Adreça Postal: C/ Santa Clara, 31, Castelló d'Empúries


Telèfon: +34 972250593


Adreça Electrònica: info@emporiumhotel.com


Salvador Jordà Vidal en qualitat de responsable de les dades i de la pàgina web, de conformitat amb la normativa legal vigent, i en concret, amb allò disposat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD o GDPR), així com per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del comerç Electrònic (LSSICE), els informem que tenim implementades mesures tècniques i organitzatives adequades, segons l’estat de la tècnica i el cost de la seva aplicació respecte als riscos i a la naturalesa de les dades personals tractades, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades personals.


Dades Personals:


Les dades personals són qualsevol informació sobre una persona física identificada o identificable («l’interessat»); e considerarà física identificable tota persona la identitat de la qual pugui determinar-se, directa o indirectament, en particular mitjançant identificador, como per exemple u nom, un número de identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o varis elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, cultural o social d’aquesta persona.


Hi ha una gran varietat d’informació que es considera dades personals, per exemple el nom, la informació de contacte, Ip de l’ordinador…


Per ampliar aquesta informació pot consultar la web de l’Agencia Española de Protección de datos (http://www.agpd.es) o la de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat/), entre d’altres.


Tractament de dades personals:


Es considera tractament de dades personals qualsevol operació o conjunt d’operacions fetes sobre dades personals o conjunt de dades personals, ja sigui amb procediments automatitzats o no, com la recollida, registre, organització, estructuració, comunicació, difusió o qualsevol altra manera d’habilitació de l’accés, limitació o destrucció de les dades.


Finalitat del tractament de dades:


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?


Les dades personals facilitades pels interessats seran utilitzats exclusivament per al següent:


 - Reserva, registre i contractació de productes: Gestionar i executar la prestació de serveis i/o productes contactats o sol·licitats pels interessats, així com les gestions necessàries per a dur a terme la relació contractual amb l’interessat, el que inclou informar, tramitar, gestionar, modificar i qualsevol altra operació que sigui necessària per a la gestió de la seva reserva o compra, així com la posterior facturació o cobrament.


Es poden fer anàlisis d’us en base a l’historial de compres i reserves d’un mateix interessat, sense que en cap cas es prenguin decisions automatitzades que comportin efectes jurídics.


- Llibre registre d’entrades de viatgers en establiments d’hostaleria: recollir, gestionar i remetre la informació establerta per la normativa vigent actual en quan al llibre de registre d’entrades de viatgers a establiments hotelers.


- Consultes: Atendre, respondre i seguir les consultes efectuades pels interessats i/o proporcionar informacions sol·licitades per l’usuari.


- Accés àrea privada “la meva reserva”: Gestionar el registre i permetre l’accés a la informació que consta a la pàgina web relativa a l’estat de la seva reserva, així com l’administració general del compte, que permet modificar les dades de la mateixa, el seu manteniment, control, gestió o cancel·lació, en el cas que s’hagi donat d’alta com a usuari.


- Publicitat de productes i serveis propis: Enviar comunicacions comercials publicitàries (newsletters) relacionades con els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (email, correu postal o telèfon), amb promocions i descomptes, invitacions a acte, etc.  en el suposat en el que l’interessat hagi acceptat i consentit l’enviament de comunicacions comercials mitjançant l’alta i subscripció a la Newsletter.


- Finalització de reserves inacabades: Posar-se en contacte per qualsevol mitjà (email, correu postal o telèfon) amb l’usuari en el supòsit que no s’hagi acabat la reserva, amb l’objectiu de conèixer-ne el motiu.


- Comunicar canvis en la política de privacitat: Notificar o comunicar canvis rellevants en la política de dades i privacitat, avis legal o política de cookies.


 - Estadístiques: Realitzar estudis de mercat y estadístiques dels nostres productes i serveis sense que en cap cas es prenguin decisions de manera automatitzada.


L’empresa l’informa que no tractarà les seves dades personals per a cap altra finalitat excepte les recollides en aquest apartat, tret dels supòsits en que existeixi una obligació legal requeriment judicial.


Les seves dades personals no seran objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que comportin efectes jurídics per a l’interessat.


¿Durant quant temps conservarem les seves dades personals?


Les dades personals que ens ha proporcionat es conservaran durant el temps necessari per a dur a terme el servei sol·licitat o contractat, i fins a un termini màxim de 5 anys a partir d la darrera confirmació per la seva part de la existència d’interès en que mantinguem les seves dades.


Això s’entén sense perjudici d’una possible conservació més perllongada als efectes d’un eventual compliment de les obligacions legals i per a l’exercici i seguiment de les accions legals i judicials que puguin ser pertinents.


Passats els terminis indicats es procedirà a l’eliminació de les dades personals.


Legitimació per al tractament de les seves dades


La base legal per al tractament de les seves dades personals respon a la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica per part de l’usuari en el moment de l’acceptació d’aquesta política de Protecció de dades personals i de privacitat.


Així mateix, es detalla a continuació la legitimació per al tractament de les seves dades per a cadascuna de les finalitats del tractament de dades personals que s’han identificat  en anterioritat:


 -Reserva, registre i contractació de productes: La base legal per al tractament de les seves dades personals és la relació contractual, en el seu cas, precontractual establerta entre les parts per a la execució de la prestació de serveis contractats o sol·licitats pels interessats, i en concret, per a l’execució de la reserva dels serveis i productes dels nostres establiments que ha efectuat, segons els termes i condicions que són presents a Termes i Condicions de Contractació. Així com el compliment de les obligacions mercantils, fiscals i comptables que corresponguin. Tot això en base a allò previst a l’article 6.1 apartats a) i b) del RGPD.


La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades per a la reserva impossibilitarà, per tant, la realització del contracte o de la reserva sol·licitats. Per a ampliar informació sobre la contractació dels nostres productes i serveis consulti l’apartat de Condicions i termes de Contractació. Un cop realitzada la reserva, l’interessat rebrà un correu electrònic de confirmació amb les dades de la reserva.


-Llibre registre d’entrades de viatgers d’hostaleria: La base legal per al tractament de les seves dades personals és la obligació legal establerta al respecte de la recollida, gestió i remissió als cossos de seguretat competents establerta en la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març de Protecció de la Seguretat Ciutadana y una altra normativa de desenvolupament. Tot això en base a lo establert en l’article 6.1 apartat c) del RGPD.


La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades impossibilitarà, per tant, la possibilitat d’allotjar-se a l’establiment.


-Consultes: La base legal per al tractament de les seves dades personals és la possibilitat de donar resposta a les consultes lliurement plantejades pels interessats. Aquest tractament es realitza en base a allò establert a l’article 6.1 apartats a) y b) del RGPD.


-Accés a l’àrea privada “la meva reserva”: En cas que l’interessat s’hagi donat d’alta com a usuari per a poder accedir, consultar, modificar o cancel·lar des de la web l’estat de “la meva reserva”, la base legal per al tractament de les seves dades és la relació contractual o precontractual existent entre les parts i permetre l’accés a la informació que consta a la pàgina web relativa a l’estat de la seva reserva, així com modificar les dades de la mateixa o cancel·lar-la, en el cas en que s’hagi donat d’alta com a usuari, així com la seva acceptació i consentiment lliure i exprés per a tractar les seves dades. Aquest tractament és lícit en base a allò establert a l’article 6.1 apartats a) i b) del RGPD.


La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades impossibilitarà l’accés a aquesta informació des de el lloc web.


 -Publicitat de productes i serveis propis: En cas que l’interessat hagi marcat la casella corresponent a acceptar rebre comunicacions comercials (newsletters), la base legal per enviar publicitat sobre productes y serveis és el propi consentiment lliure i exprés de l’interessat que pot retirar en qualsevol moment, sense que la retirada del consentiment per a aquesta finalitat condicioni l’execució del contracte de reserva d’habitació, en el seu cas. Aquest tractament de dades personals es basa en allò establert a l’article 6.1 apartat a) del RGPD.


La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades impossibilitarà, per tant, la possibilitat de subscriure’s als newsletter o de rebre comunicacions comercials amb informació dels nostres productes o serveis.


L’informem que té dret a retirar el seu consentiment per a aquest tractament en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada. En cas que desitgi retirar el seu consentiment, consulti l’apartat “Dret de les persones interessades”.


-Finalització de reserves inacabades: La legitimació per a tractar les dades en aquest supòsit és l’acceptació i consentiment exprés per part del propi interessat d’aquest tractament per tal que l’empresa pugui posar-se en contacte amb l’interessat davant la possibilitat de que s’hagi produït algun incident tècnic en el moment de realitzar la reserva o contractació. Aquest tractament de dades personals es basa en allò establert en l’article 6.1 apartat a) del RGPD.  


La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades per a la reserva impossibilitarà, per tant, la realització i conclusió del contracte o de la reserva sol·licitats.


 -Comunicar canvis en la política de privacitat: La legitimació per a tracta les dades personals en aquest supòsit es basa en la conveniència de comunicar als interessats els canvis que es puguin produir en la política de privacitat de l’empresa, així com en la seva lliure acceptació i consentiment per aquest tractament, en base allò establert a l’article 6.1 apartats a) i b) del RGPD.


 -Estadístiques: La legitimació per a tractar les dades per a realitzar estudis de mercat i estadístiques dels nostres productes i serveis, sense que en cap cas es prenguin decisions de manera automatitzada amb efectes jurídics per a l’interessat, es troba la lliure acceptació i consentiment de l’interessat per a aquest tractament, en base a allò establert a l’article 6.1 apartats a) del RGPD.


 L’informem que te dret a retirar el seu consentiment per a aquest tractament en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.


En cas que desitgi retirar el seu consentiment, consulti l’apartat Dret de les persones interessades”.


Destinataris de cessions o transferències de dades.


Per al millor compliment dels serveis que ens han estat sol·licitats, facilitem determinades dades a encarregats de tractament amb els que tenim subscrits els corresponents contractes en matèria de protecció de dades. En aquests casos, les dades que es faciliten són només els estrictament necessaris per a l’activitat concreta que e vagi a realitzar. A títol merament d’exemple, s’enuncien els serveis que poden contractar-se a encarregats de tractament: proveïdors de serveis informàtics, empreses de seguretat, assessorament fiscal o legat, etc. La relació ante­rior e facilita a títol d’exemple, podent l’empresa utilitzar serveis d’empreses que pertanyin a altres sectors d’activitat per poder donar-los serveis de qualitat. Fora d’aquests casos, no s’ha previst cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE.


També es facilitarà informació a tercers en els supòsits en que així s’estableixi de manera imperativa per la normativa vigent o quan sigui requerit judicialment (administracions públiques jutjats i tribunals, forces i cossos de seguretat, agència tributària, etc..)


Drets de les persones interessades


L’informem que en la seva qualitat de persona interessada, li corresponen els següents:


-Dret d’accés: qualsevol persona té dret a conèixer i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal que tractem.


 -Dret de rectificació: les persones interessades tenen dret a sol·licitar la rectificació, complementació i/o correcció de les dades inexactes, incorrectes o incomplertes.


-Dret a supressió (també conegut com “dret a l’oblit”): les persones interessades, si o consideren oportú, tindran dret a sol·licitar la supressió de les dades personals que els concerneixen, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les que es van recollir.


-Dret de cancel·lació: Els interessar poden sol·licitar la cancel·lació de les seves dades.


-Dret d’oposició: els interessat poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitat de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils, i en la resta de supòsits establerts a l’article 21 del RGPD. En cas que ho sol·liciti, l’empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a exercir o defensar possibles reclamacions.


-Dret de limitació en el tractament: en determinades circumstancies previstes a l’article 18 RGPD els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament els conservarem per exercir o defensar reclamacions. En concret, té dret a limitar el tractament ens els supòsits en que:


-l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud de les mateixes;


-el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús;


-el responsable ja no necessiti les dades personals per als fins del tractament però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions;


-l’interessat s’hagi oposat al tractament per motius relacionats amb l seva situació particular a que les seves dades personals siguin objecte d’un tractament basat en el compliment d’una missió realitzada en interès públic  o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; i/o el tractament sigui necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat.


-Dret a la portabilitat de les dades: els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica, amb la finalitat que es puguin transmetre a un altre responsable, en els terminis de 20 del RGPD.


-Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: els interessats tenen dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat de les seves dades que produeixi efectes jurídics.


-Dret a retirar el consentiment prestat: Els interessats tenen dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuar abans de la retirada del mateix.


Per a retirar el seu consentiment respecte a la remissió de comunicacions comercials dels nostres serveis, consulti l’apartat “Com puc exercir els meus drets?”. També es podrà donar de baixa directament cada cop que rebi una comunicació comercial per correu electrònic.


Els interessats poden obtenir informació addicional sobre els seus drets a la pàgina web de la Agencia Española de Protección de datos (http://www.agpd.es) o a la de l’ Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat/)


Com pot exercir els seus drets?


Pot exercir els seus drets mitjançant un escrit remès a l’adreça postal (OMPLIR) o al correu electrònic (OMPLIR), amb l’assumpte “Dades Personals” adjuntant una fotocòpia del seu document d’Identitat o qualsevol mitjà anàleg establert en dret.


De quines vies de reclamació disposa?


Si considera que els seus drets  no han estat degudament atesos, l’interessat té dret a presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de datos o davant qualsevol autoritat de control competent.


Informació tractada. Quines categories de dades personals tractem?


Procurem que la informació que sol·licitem sigui la mínima i necessària per a la gestió de les finalitats que consten en aquesta política de Protecció de dades i de Privacitat.


La nostra empresa pot tractar les següents categories de dades personals:


- Dades identificatives: nom i cognoms, número de identificació, país, etc. Adreces postals o electròniques i número de telèfon


- Informació econòmic-financera, per a la gestió de la reserva i posterior facturació i cobrament del servei sol·licitat.


- Dades relatives als productes i serveis contractats (hotels reservats, freqüència, durada de l’estada, hotels reservats amb anterioritat..)


- Codis o claus de identificació, en el cas que s’hagin donat d’alta com a usuari


- Dades acadèmiques i informació laboral, en cas que s’hagin inscrit a una oferta de treball o ens hagin remès el seu currículum.


- Dades de navegació al lloc web. Per ampliar informació, consulti l’apartat sobre Cookies o galetes informàtiques.


- No es tracten dades especialment protegides o categories especials de dades.


Les categories d’interessats dels que tractem les seves dades personals a priori són les persones interessades en els productes i serveis de la nostra empresa, així com en la contractació o reserves dels mateixos. També es consideren interessades a les persones que es donin d’alta a la borsa de treball o enviïn el seu currículum vitae.


 L’interessat garanteix que les dades personals que ha facilitat son autèntiques i es fa responsable de comunicar a l’empresa qualsevol modificació o error en els mateixos, responen per tant de la veracitat i exactitud de les dades subministrades en tot moment.


En cas que l’interessat pretengui comunicar dades personals de tercers, prèviament ha hagut d’informar i haver obtingut el consentiment del mateix, d’acord amb la nostra política de Protecció de dades i de Privacitat. És per això, que en el cas que l’usuari hagi introduït dades personals d’un tercer, declara i garanteix que compta amb el consentiment del tercer per a la comunicació de les seves dades i posterior tractament de les mateixes per part de la nostra empresa, així com que ha informat prèviament al tercer de qui dona dades del contingut de la present Política de Protecció de dades i de Privacitat.


Dades personals que recollim de forma automàtica


Quan l’interessat visita les nostres pàgines web, recollim certa informació de forma automàtica, inclòs si al final no realitza la reserva o contractació. Aquesta informació pot incloure l’adreça IP, la data i l’hora en que s’ha accedit als nostres serveis, informació sobre el hardware, el programari o el navegador d’Internet que utilitzi, o l’idioma seleccionat entre d’altres.


Aquesta informació permet millorar els serveis i l’experiència d’usuari al lloc web, i identificar possibles usos fraudulents i possibles atacs a la seguretat del lloc web, així com realitzar estadístiques sobre l’ús i l’eficàcia del lloc web. Tret que es detecti un ús fraudulent o contra la seguretat del web, aquestes dades no es conservaran. En cap cas es prendran decisions automatitzades amb efectes jurídics per a l’usuari en base a aquesta informació.


Per ampliar informació, consulti l’apartat sobre Cookies o galetes informàtiques.


Enviament de comunicacions


Sempre que l’interessat realitza una reserva o contracta un servei o producte, se li enviarà un correu electrònic en el que es comunicarà la confirmació de reserva o contractació, amb informació de la mateixa. Així mateix, podrem posar-nos en contacte amb l’interessat amb l’objectiu d’informar-lo de qualsevol modificació o novetat relacionada amb la mateixa.


Per altra banda, l’empresa podrà enviar comunicacions comercials relacionades amb els productes o serveis que ofereix sempre que així ho hagi consentit de manera expressa i específica mitjançant la validació de la casella habilitada a tal efecte o mitjançant qualsevol manifestació de consentiment exprés en aquest sentit.


L’interessat podrà retirar el seu consentiment per a rebre qualsevol tipus de comunicació comercial en qualsevol moment enviant comunicació en els termes recollits a l’apartat “Dret de les persones interessades”. Així mateix, aquesta possibilitat li serà oferta a l’interessat també a cada comunicació comercial que rebi via correu electrònica o sms.


Comunicació de dades per part de menors d’edat


Els serveis oferts a través del lloc web només estan disponibles per a majors d’edat. Per tant, aquells que no compleixin amb aquesta condició s’hauran d’abstenir de subministrar informació personal al lloc web.


Links a pàgines web de tercers


El nostre lloc web pot contenir links a pàgines web de companyies o entitats de tercers. Donat que no podem fer-nos responsables de la forma en la que aquestes companyies tracten la protecció de la privacitat i de les dades personals dels seus usuaris, els aconsellem que llegeixin detingudament les declaracions de política de privacitat d’aquetes pàgines web que no són propietat de la nostra empresa en relació a l’ús, processament i protecció de dades personals.


Mitjans de comunicació socials


La nostra empresa utilitza les xarxes socials per a donar a conèixer els seus serveis i productes i compartir informació i experiències amb els seus usuaris i seguidors.


Donat que no podem fer-nos responsables de la forma en la que aquestes companyies tracten la protecció de la privacitat i de les dades personals dels seus usuaris, i que cadascuna d’elles té la seva pròpia política en la matèria, els aconsellem que llegeixin detingudament les declaracions de política de privacitat de cada xarxa social respecte al tractament que realitzen amb les  dades personals dels seus usuaris, abans d’utilitzar-les.


Modificacions en la política de privacitat


L’empresa es reserva el dret de modificar la present Política de Protecció de Dades i de Privacitat d’acord amb els tractaments de dades que realitzi i amb la legislació aplicable a cada moment, del que informarà degudament al lloc web, pel que recomana a l’interessat que la revisi periòdicament per estar informat de com l’empresa tracta i protegeix les seves dades personals.


Preguntes i dubtes


Si té algun dubte o pregunta sobre aquesta política de privacitat, li preguem es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@emporiumhotel.com amb l’assumpte “Política Privacitat”.